תקני הביקורת בישראל נקבעים ומפורסמים על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. מטרת התקנים היא לקבוע ולהנחות את רואה החשבון המבקר בעת ביקורת דוחות כספיים. בישראל, כונו בעבר תקני הביקורת בשם “גילויי דעת”.

בדף זה ריכזנו עבורכם בצורה נוחה את תמצית הנושאים הנדונים בכל אחד מתקני הביקורת בישראל:

תקן ביקורת 7 – דוחות מיוחדים של רואי חשבון

מועד פרסום

ספטמבר 1972

מטרת התקן

להנחות את רואה החשבון המבקר ולקבוע כללים לגבי אישורים ודוחות מיוחדים של רואה החשבון.

נושאים עיקריים בתקן

להנחות את רואה החשבון לגבי נהלי ביקורת ונוסחים של דוחות, ואישורים במקרים בהם הוא נדרש לתת לחברה חוות דעת בנושא ספציפי שאינה חוות דעת על הדוחות הכספיים או במקרים בהם הוא נדרש לתת לחברה אישורים מסויימים.

תקן ביקורת 8 – דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים

מועד פרסום

דצמבר 1972

מטרת התקן

התקן מנחה את רואה החשבון המבקר במצבים בהם נוצר קשר בינו לבין דוח שלא בוקר על ידו.

נושאים עיקריים בתקן

רו”ח מתבקשים ומבצעים פעמים רבות עריכה או סיוע בעריכה של דו”חות כספיים ודוחות אחרים שלא בוקרו על ידם.
התקן מנחה את רואה החשבון המבקר כיצד לנהוג במקרים אלו.

תקן ביקורת 9 – הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים

מועד פרסום

יולי 1973

מטרת התקן

קביעת מידת האחריות של רואה החשבון המבקר של החברה האם במצבים בהם הדוחות הכספיים של החברות הבנות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע את אחריותו של רואה החשבון המבקר של החברה האם במצבים בהם הדוחות הכספיים של החברות הבנות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. כמו כן, התקן קובע נהלי ביקורת ובדיקות שרואה החשבון המבקר של חברת האם נדרש לבצע בהקשר לביקורת הדוחות הכספיים של חברות הבת שלא בוקרו על ידו.

תקן ביקורת 52 – נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים

מועד פרסום

ספטמבר 1989

מטרת התקן

לקבוע את נהלי הביקורת שרו”ח נדרש ליישם בביקורת צדדים קשורים.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע את נהלי הביקורת שרואה החשבון נדרש לבצע לצורך זיהוי הצדדים הקשורים לחברה, זיהוי ואיתור העסקאות שבוצעו עם אותם צדדים קשורים ובדיקת הגילוי שניתן לעסקאות האמורות בדוחות הכספיים.

תקן ביקורת 70 – תיקון תקן ביקורת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון

התקן תיקן את תקן ביקורת 7 בנושא דוחות מיוחדים.

תקן ביקורת 58 – העסק החי

מועד פרסום

אפריל 1994

מטרת התקן

להנחות את רו”ח המבקר בדבר חובותיו בעת ביקורת דוחות כספיים, לגבי נאותות הנחת העסק החי כבסיס להכנת הדוחות הכספיים.

נושאים עיקריים בתקן

 1. השלכות סוגיית העסק החי על תכנון הביקורת;
 2. סימני אזהרה לרואה החשבון בבחינת סוגיית העסק החי;
 3. גורמים מקלים בבחינת סוגיית העסק החי;
 4. נהלי ביקורת שנדרש ליישם בנושא העסק החי;
 5. השלכות סוגיית העסק החי על חוות הדעת;

תקן ביקורת 67 – תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון

מועד פרסום

ינואר 1997

מטרת התקן

מטרת התקן הינה לקבוע את הנהלים הנדרשים להבטחת קיומה של בקרת איכות נאותה במשרדי רואי חשבון וזאת על מנת להבטיח שעבודת הביקורת תתבצע בהתאם לתקני הביקורת ולהוראות המחייבות החלות על רואה החשבון המבקר.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע את מרכיבי בקרת האיכות הנדרשים במשרדי רואי חשבון ואת הנהלים העיקריים שצריכים להתקיים במשרדים.

תקן ביקורת 72 – דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד

מועד פרסום

ינואר 2002

מטרת התקן

התקן קובע כללים והנחיות למצבים בהם נדרש רואה החשבון לתת לגוף המבוקר חוות דעת שאינה בנוסח האחיד.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע את נוסח חוות הדעת במקרים שלהלן:

 1. מצבים בהם נדרשת הפניית תשומת לב בחוות הדעת;
 2. מצבים בהם נדרשת הסתייגות בחוות הדעת;
 3. מצבים בהם נדרשת חוות דעת שלילית;
 4. מצבים בהם נדרשת הימנעות בחוות הדעת;

התקן קובע את נוסח חוות הדעת בכל אחד מהמקרים.

תקן ביקורת 73

בוטל

תקן ביקורת 74 – תכנון הביקורת

מועד פרסום

ינואר 2002

מטרות התקן

לקבוע כללים ולספק הנחיות בדבר תכנון הביקורת של דוחות כספיים;

נושאים עיקריים בתקן

התקן מסביר את מטרות תכנון הביקורת, היקף התכנון הנדרש,  הנושאים בהם יש להתחשב במסגרת תכנון הביקורת, תכנית הביקורת ותיעוד תכנון הביקורת בניירות העבודה.

תקן ביקורת 75 – מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים

מועד פרסום

פברואר 2003

מטרת התקן

התקן קובע את תחומי האחריות של רואה החשבון המבקר בהקשר למידע אחר המתפרסם ביחד עם דוחות כספייים ומפרט את הפעולות והנהלים שרואה החשבון המבקר נדרש ליישם בהקשר למידע זה.

נושאים עיקריים בתקן

הגדרת מידע אחר;
הגבלת אחריות רואה החשבון המבקר בקשר למידע האחר;
חובות רואה החשבון בהקשר למידע האחר;
דרכי הפעולה הנדרשות מרואה החשבון המבקר בהקשר לבעיות ואי התאמות הקיימות במידע האחר;
השלכות על חוות הדעת של הדוחות הכספיים;

תקן ביקורת 76 – תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר

מועד פרסום

פברואר 2003

מטרת התקן

מטרת התקן הינה לקבוע כללים והנחיות לרואה החשבון המבקר לגבי תקשורת עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר בנושאים העולים תוך כדי עבודת הביקורת של הדוחות הכספיים.

נושאים עיקריים בתקן

קביעת הגורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר;
קביעת נושאי הביקורת הרלוונטיים לדיווח לבקרת העל;
עיתוי יצירת הקשר עם בקרת העל;
אופן יצירת הקשר עם בקרת העל;

תקן ביקורת 77 – ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה

מועד פרסום

יולי 2003

מטרת התקן

מטרת התקן היא לקבוע כללים והנחיות לגבי ביקורת יתרות פתיחה במקרים בהם בעבר לא בוצעה ביקורת בחברה ובמצבים בהם הדוחות הכספיים לתקופה קודמת בוקרו על ידי רו”ח אחרים.

נושאים עיקריים בתקן

 1. קביעת נהלי הביקורת הנדרשים במצב בו במבוקר לא נערכה בעבר ביקורת;
 2. קביעת נהלי הביקורת הנדרשים במצב שבו הדוחות הכספיים לתקופה קודמת בוקרו על ידי רו”ח אחרים;
 3. מצבים בהם רואה החשבון המבקר עשוי להיתקל בהם במסגרת ביקורת יתרות פתיחה והשלכותיהם על נוסח חוות הדעת על הדוחות הכספיים;

תקן ביקורת 78 – התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים

מועד פרסום

יולי 2003

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות בדבר האחריות של רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים ההשוואתיים (להלן: “מספרי ההשוואה”).

נושאים עיקריים בתקן

 1. גישות מקובלות בעולם למספרי ההשוואה;
 2. אחריות רואה החשבון למספרי ההשוואה;
 3. השפעות על חוות הדעת כאשר מספרי ההשוואה בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר;
 4. מצבים בהם לרו”ח מידע המצביע על קיומה של הצגה מוטעית מהותית במספרי ההשוואה וחוות הדעת שניתנה לגביהם על ידי רואה החשבון הקודם היתה בנוסח האחיד;
 5. חוות הדעת במצב בו מספרי ההשוואה לא בוקרו;

תקן ביקורת 79 – נהלים אנליטיים

מועד פרסום

יולי 2003

מטרת התקן

שימוש בנהלים אנליטיים בביקורת דוחות כספיים;

נושאים עיקריים בתקן

 1. הסבר אודות נהלים אנליטיים ומגוון דוגמאות;
 2. קביעת המקרים בהם נדרש להשתמש בנהלים אנליטיים בביקורת דוחות כספיים;
 3. היקף ההסתמכות על נהלים אנליטיים;
 4. בדיקת פריטים יוצאי דופן וסטיות בנהלים אנליטיים;

תקן ביקורת 80

בוטל

תקן ביקורת 81 – ביקורת אומדנים בחשבונאות

מועד פרסום

יולי 2003

מטרת התקן

לקבוע כללים לביקורת אומדנים הכלולים בדוחות הכספיים;

נושאים עיקריים בתקן

 1. הגדרת אומדנים;
 2. אחריות לאומדנים;
 3. נהלי ביקורת לבדיקת אומדנים;
 4. הסתמכות על מומחים בביקורת אומדנים;
 5. השלכות על חוות הדעת של הדוחות הכספיים;

תקן ביקורת 82 – ראיות ביקורת

מועד פרסום

דצמבר 2003

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לגבי ראיות ביקורת, כמות ראיות הביקורת הנדרשות, איכות ראיות הביקורת הנדרשות ואופן השגת ראיות הביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

מצגים בדוחות הכספיים ונהלי הביקורת אותם נדרש רואה החשבון ליישם במטרה להשיג ראיות ביקורת לנאותות המצגים בדוחות הכספיים.

תקן ביקורת 83 – ראיות ביקורת – שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים

מועד פרסום

דצמבר 2003

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לגבי ראיות ביקורת בנושאים: מלאי, תביעות משפטיות, השקעות לזמן ארוך ודיווח מגזרי.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע הנחיות וראיות ביקורת לגבי כל אחד מהנושאים: נוכחות בספירת מלאי, תביעות משפטיות, השקעות לזמן ארוך ודיווח מגזרי, תוך התייחסות למצבים מיוחדים במצגים השונים.

תקן ביקורת 84 – אישורים חיצוניים

מועד פרסום

דצמבר 2003

מטרת התקן

לקבוע כללים ולספק הנחיות בנוגע לשימוש רואה החשבון המבקר באישורים חיצוניים כאמצעי להשגת ראיות ביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

 1. אישורים חיצוניים – הגדרות ודוגמאות;
 2. תכנון הבקשה לקבלת אישורים חיצוניים;
 3. אישורים חיצוניים חיוביים;
 4. אישורים חיצוניים שליליים;
 5. תהליך קבלת האישור החיצוני;
 6. השלכות ממצאי הביקורת של האישורים החיצוניים על חוות הדעת;

תקן ביקורת 85 – דגימה בביקורת

מועד פרסום

מרץ 2004

מטרת התקן

לקבוע כללים ולספק הנחיות לרואה החשבון המבקר לגבי בחירת פריטים לצורך ביצוע ביקורת ושימוש בדגימה

נושאים עיקריים בתקן

 1. הגדרות;
 2. אפשרויות לבחירת פריטים לביקורת:
  1. בחירה של כל הפריטים באוכלוסייה;
  2. בחירה של פריטים ספציפיים באוכלוסייה – בחירה סובייקטיבית;
  3. דגימה סטטיסטית בביקורת;

תקן ביקורת 86

בוטל

תקן ביקורת 87 

בוטל

תקן ביקורת 88 – התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית

מועד פרסום

דצמבר 2004

מטרת התקן

מטרת התקן היא לקבוע כללים והנחיות לרו”ח המבקר כאשר הוא מבקש להסתייע בעבודת הביקורת הפנימית. כלומר, התקן קובע מהן הפעולות שרו”ח צריך לבצע בטרם יוכל להסתמך על דוחות ביקורת הפנים שהוכנו על ידי מבקר הפנים כראיות ביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

 1. הערכה ראשונית של הביקורת הפנימית;
 2. תאום העבודה עם הביקורת הפנימית;
 3. הערכת העבודה שבוצעה על ידי הביקורת הפנימית;

תקן ביקורת 89

בוטל

תקן ביקורת 90 – הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר

התקן תוקן על ידי מספר תקנים שפורסמו מאוחר יותר – ראה תקן ביקורת 119;

תקן ביקורת 91 – מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים

מועד פרסום

דצמבר 2004

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לרו”ח המבקר בדבר הסכמה בינו לבין הגוף המבוקר לגבי תנאי ההתקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים.

נושאים עיקריים בתקן

 1. קביעת החובה לערוך מכתב התקשרות;
 2. נושאים שיכללו במכתב ההתקשרות;
 3. החותמים על מכתב התקשרות;

תקן ביקורת 92 – אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת דוחות כספיים

מועד פרסום

יוני 2006

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לאחריותו של רו”ח המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

נושאים עיקריים בתקן

 1. אחריות החברה אל מול אחריות רו”ח המבקר לגילוי הצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית;
 2. נהלי הביקורת אותם נדרש רואה החשבון המבקר ליישם לצורך זיהוי סיכונים לתרמית.
 3. נהלי הביקורת אותם נדרש רואה החשבון המבקר ליישם במקרה בו זיהה סיכונים לקיומה של תרמית
 4. מענה ביקורת לסיכונים הנובעים מהתעלמות ההנהלה מהבקרות בחברה;
 5. הנחיות פעולה לרואה החשבון המבקר במצב בו זיהה תרמית;

תקן ביקורת 93 – הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

מועד פרסום

יוני 2006

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות שיאפשרו לרו”ח להשיג הבנה של הגוף המבוקר, להשיג הבנה של הבקרה הפנימית של המבוקר ושל סיכוני הביקורת במבוקר;

נושאים עיקריים בתקן

 1. נהלים להערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית;
 2. הנושאים בהם נדרש רו”ח להשיג הבנה;
 3. הערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית;
 4. פעולות המבקר במצבים מיוחדים;
 5. סיכונים משמעותיים המחייבים שיקולים מיוחדים של הביקורת;
 6. הערכה מחדש של סיכונים;

תקן ביקורת 94 – שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים בלשכות שירות

מועד פרסום

יוני 2006

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לרו”ח המבקר כאשר הגוף המבוקר משתמש בלשכת שירות;

נושאים עיקריים בתקן

 1. הפעולות שרו”ח המבקר נדרש לבצע במסגרת הביקורת בהקשר ללשכת שירות;
 2. זיהוי והערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית הרלוונטיים לישויות המקבלות שירותים מלשכות שירות;
 3. השלכות על תכנון הביקורת וראיות הביקורת הנדרשות;

תקן ביקורת 95 – הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוני

התקן בוטל על ידי תקן ביקורת 112.

תקן ביקורת 96 – שימוש בעבודת מומחה

מועד פרסום

דצמבר 2007

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות בקשר לשימוש בעבודת מומחה כראיית ביקורת.

נושאים עיקריים בתקן

 1. הגדרת מומחה;
 2. קביעת הצורך בשימוש בעבודת מומחה במסגרת הביקורת;
 3. הערכת עבודת המומחה לצורך הסתמכות עליה כראיית ביקורת;
 4. התייחסות למומחה בחוות הדעת;

תקן ביקורת 97 – ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן

מועד פרסום

דצמבר 2007

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לביקורת של מדידה וגילוי של רכיבים בדוחות הכספיים המוצגים לפי שווי הוגן;

נושאים עיקריים בתקן

 1. הבעייתיות בביקורת רכיבים המוצגים לפי שווי הוגן – דיון;
 2. השגת הבנה אודות תהליך קביעת השווי ההוגן, ההצגה והגילוי שלו בדוחות הכספיים;
 3. הערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית;
 4. הערכת נאותות המדידה והגילוי של שווי הוגן;
 5. נהלי ביקורת במקרים בהם נעשה שימוש במודלים כלכליים לצורך הערכת השווי ההוגן;
 6. ביקורת הגילוי בדוחות הכספיים לרכיבים המוצגים לפי שווי הוגן;

תקן ביקורת 98 – נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו

מועד פרסום

דצמבר 2007

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות למתן מענה לסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים;

נושאים עיקריים בתקן

 1. מענה לסיכונים להצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים בכללותם;
 2. נהלי ביקורת במענה לסיכונים להצגת מוטעית מהותית ברמת המצגים בדוחות הכספיים;
 3. בחירת בדיקות בקרה ובדיקות מבססות;
 4. בחירת אופיים, עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת – בדיקות מבססות;
 5. בחירת אופיים, עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת – בדיקות בקרה;
 6. מענה ביקורת לנאותות ההצגה והגילוי בדוחות הכספיים;
 7. הערכת נאותות ראיות הביקורת שהושגו וכמותן;

תקן ביקורת 99 – הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר

התקן תוקן על ידי מספר תקנים שפורסמו מאוחר יותר – ראה תקן ביקורת 119;

תקן ביקורת 100 – אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון המבקר

מועד פרסום

יוני 2009

מטרת התקן

 1. להשיג ראיות ביקורת נאותות לכך שאירועים שאירעו בין תאריך המאזן למועד חוות הדעת משתקפים באופן נאות בדוחות הכספיים;
 2. לסייע לרו”ח לתת מענה למצגות מוטעות מהותיות המתגלות לאחר מועד חוות הדעת;

נושאים עיקריים בתקן

 1. חובת רו”ח המבקר לגבי אירועים שאירעו בין תאריך המאזן לבין תאריך דוח רואה החשבון המבקר;
 2. טיפול באירועים שנודעו לרו”ח המבקר לאחר מועד דוח רואה החשבון המבקר אך לפני פרסום הדוחות הכספיים;
 3. חובות רו”ח המבקר לגבי אירועים שנודעו לו לאחר פרסום הדוחות הכספיים;

תקן ביקורת 101 –תיעוד הביקורת

מועד פרסום

נובמבר 2009

מטרת התקן

התקן קובע את אחריותו של רואה החשבון המבקר לתיעוד עבודת הביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

 1. מטרת תיעוד עבודת הביקורת;
 2. מועד תיעוד הביקורת;
 3. השלמות תיעוד הביקורת;
 4. שינויים בתיק ניירות העבודה לאחר השלמת התיעוד;
 5. שמירת תיק ניירות עבודה;
 6. צורה, תוכן והיקף של תיעוד הביקורת;
 7. הבעלות על ניירות העבודה;
 8. תיעוד בעסקים קטנים;

תקן ביקורת 102 – תיקון תקן ביקורת 99 – הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר

התקן תוקן על ידי מספר תקנים שפורסמו מאוחר יותר – ראה תקן ביקורת 119;

תקן ביקורת 103 – ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים

מועד פרסום

פברואר 2011

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות לרואי חשבון מבקרים של ישויות שהוחל עליהם חוק SOX האמריקאי במלואו.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע כי בביקורת בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות וגופים שהוחל עליהם חוק SOX האמריקאי במלואו יחולו העקרונות, ההוראות וההנחיות שבתקני ה – PCAOB.

תקן ביקורת 104 –  ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

מועד פרסום

פברואר 2011

מטרת התקן

התקן נועד לקבוע את דרך פעולתו של רואה החשבון המבקר בביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ואת נוסח דוח רואה החשבון עבור חברות ציבוריות (שאינן עונות להגדרה של “תאגידים קטנים”);

נושאים עיקריים בתקן

קביעת הכללים וההנחיות לביצוע ביקורת של רכיבי בקרה פנימית וקביעת נוסח חוות הדעת של רואה החשבון המבקר על רכיבי הבקרה המבוקרים;

תקן ביקורת 105

התקן האריך את התוקף של תקן 104 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי.

תקן ביקורת 106 – תיקון תקן ביקורת 103 ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים

התקן תיקן את תקן ביקורת 103

תקן ביקורת 107

התקן תיקן את תקן ביקורת 104

תקן ביקורת 108 – הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר

התקן תוקן על ידי מספר תקנים שפורסמו מאוחר יותר – ראה תקן ביקורת 119;

תקן ביקורת 109

התקן תיקן את תקן ביקורת 104 ו – 107.

תקן ביקורת 110 – מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל

מועד פרסום

מאי 2014

מטרת התקן

תקן חשוב זה קובע את מטרות הביקורת הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר; זהו אחד מהתקנים המהווה מרכיב עיקרי “במסגרת המושגית” של הביקורת.

נושאים עיקריים בתקן

התקן עוסק בחובותיו הכוללות של רואה החשבון המבקר בעת עריכת ביקורת של דוחות כספיים, קובע את המטרות הראשיות של רואה החשבון המבקר, את האופי וההיקף של הביקורת הנדרשת ואת הסמכות והמבנה של תקני הביקורת;

תקן ביקורת 111

התקן תיקן את תקן ביקורת 104, 107 ו – 109.

תקן ביקורת 112 – ביטול תקן ביקורת 95 – הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוני

התקן ביטל את תקן ביקורת 95.

תקן ביקורת 113 – עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת

מועד פרסום

מאי 2015

מטרת התקן

חוק החברות מאפשר מצב בו לחברה ממונה יותר מרואה חשבון מבקר אחד. התקן קובע את היקף האחריות במצב זה ואת כללי ונהלי הביקורת העיקריים שרואי החשבון המשותפים נדרשים ליישם.

נושאים עיקריים בתקן

קביעת היקף האחריות והפעולות הנדרשות מכל אחד מרואי החשבון המשותפים ודרישות לתיעוד ספציפי במקרים אלו.

תקן ביקורת 114 – מהותיות בתכנון ובביצוע ביקורת

מועד פרסום

ינואר 2016

מטרת התקן

התקן מתמקד בקביעת ספים של מהותיות לצורך ביצוע ביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

התקן מתייחס לשלבים השונים של הביקורת בהם נדרש ליישם שיקולי מהותיות, קובע את השפעת סף המהותיות והשינויים בו על הביקורת ומסייע לרואה החשבון לקבוע נקודת ייחוס לקביעת סף המהותיות;

תקן ביקורת – 115 הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת

מועד פרסום

ינואר 2016

מטרת התקן

התקן קובע כללים והוראות שיסייעו לרואה החשבון לשקול את ההשפעה של הצגות מוטעות שהתגלו בביקורת;

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע הנחיות לגבי אופן צבירת ההצגות המוטעות, בחינת השפעת הצגות מטעות שלא תוקנו על ידי החברה ואופן הדיווח על הצגות מטעות לחברה;

תקן ביקורת 116

הארכת תקן ביקורת 104, 107 ו – 109.

תקן ביקורת 117 – תיקון תקן ביקורת 110

התקן מתקן את תקן ביקורת 110 בדבר מטרות ראשיות של רואה החשבון

תקן ביקורת 118 – תיקון תקן ביקורת 103

התקן מתקן את תקן ביקורת 103 – ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים

תקן ביקורת 119 – הנוסח האחיד

מועד פרסום

יולי 2016

מטרת התקן

התקן קובע את נוסח חוות הדעת האחיד על הדוחות הכספיים של חברות וישויות שונות.

נושאים עיקריים בתקן

קביעת הנוסח האחיד של חוות הדעת עבור מגוון ישויות, לרבות חברות פרטיות וחברות ציבוריות לדוחות כספיים מאוחדים ודוחות כספיים סולו.

תקן ביקורת 120 – תיקון תקן ביקורת 104

התקן מאריך את תוקף תקני ביקורת 104, 107 ו- 109 – למעשה התקן מבטל את הגבלת התוקף שהייתה לתקן ביקורת 104 ושדרשה את הארכתו בכל שנה מחדש.

תקן ביקורת 121 – הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר

מועד פרסום

מרץ 2017

מטרת התקן

לקבל הצהרה בכתב מדירקטוריון החברה ומהנהלת החברה (שתי הצהרות, בד”כ) לגבי מילוי חובות הדירקטוריון וההנהלה לגבי אופן הכנת הדוחות הכספיים של החברה.

נושאים עיקריים בתקן

קביעת נוסח ההצהרות בכתב ודגשים בהכנתם. התייחסות למועד קבלתן, התייחסות להצהרות לא מהימנות ולהשפעתן על חוות הדעת.

תקן ביקורת 122 – תיקון תקן ביקורת 91 בדבר מכתב התקשרות

התקן מתקן את תקן ביקורת 91 – מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים

תקן ביקורת 123 – התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת דוחות כספיים

מועד פרסום

ספטמבר 2017

מטרת התקן

התקן מסייע לרואה החשבון המבקר לזהות סיכוני ביקורת שמקורם באי ציות לחוקים ורגולציה ומענה הביקורת למצבים אלו.

נושאים עיקריים בתקן

התקן מחלק את מאפייני החוקים והרגולציה לשתי קבוצות עיקריות וקובע מענה ביקורת לכל אחת מהקבוצות.

תקן ביקורת 124 – הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה

מועד פרסום

פברואר 2018

מטרת התקן

התקן מתייחס לחברות המבקשות לגייס כסף באמצעות הנפקת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. התקן קובע את נהלי הביקורת שרואה החשבון המבקר נדרש לבצע טרם מתן מכתב הסכמה להכללת חוות דעת שלו בתשקיף החברה.

נושאים עיקריים בתקן

התקן קובע הוראות לגבי מתן מכתב הסכמה לחברה, לרבות: דרישה לחתימה על מכתב התקשרות, נוסח של מכתב ההתקשרות, נהלי הביקורת שרואה החשבון נדרש ליישם לצורך מתן מכתב הסכמה, מצבים בהם רואה החשבון המבקר לא יכול לתת לחברה מכתב הסכמה וקביעת נוסח מכתב ההסכמה.

נספח

תקני סקירה

תקני הסקירה שפורסמו על ידי לשכת רואי החשבון בישראל מתייחסים לסקירת דוחות כספיים ביניים.

סקירה שונה באופן משמעותי מביקורת בכך שבמסגרתה נוקט רואה החשבון בנהלים מצומצמים מאוד ולכן היא אינה מאפשרת לו לחוות דיעה על הדוחות הכספיים.

מטרת הסקירה היא לאפשר לרו”ח להביע מסקנה האם בא לתשומת לבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי לתקופות ביניים אינו ערוך בהתאם למסגרת הדיווח הרלוונטית.

לשכת רואי החשבון פירסמה שני תקני סקירה עד כה – תקן סקירה 1 ותקן סקירה 2. תקן סקירה 2 תיקן את תקן סקירה 1.

תקן סקירה 1 – סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

מועד פרסום

נובמבר 2008

מטרת התקן

לקבוע כללים והנחיות באשר לחובותיו המקצועיות של רו”ח המבקר בעת ביצוע סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים ולקבוע את אופן מתן דוח הסקירה ואת תוכנו.

נושאים עיקריים בתקן

התקן מסדיר את כל הנושאים הרלוונטיים לסקירת דוחות כספיים ביניים, לרבות: עקרונות הסקירה, תנאי התקשרות ומכתב ההתקשרות, נהלי סקירה, הצהרות בכתב, הנוסח האחיד של דוח הסקירה, מצבים בהם נדרש לסטות מהנוסח האחיד והתיעוד הנדרש בניירות העבודה.

תקן סקירה 2 – תיקון תקן קירה 1 – סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

התקן מתקן את תקן סקירה 1 בנושא סקירת דוחות ביניים.

מעוניינים בפרטים נוספים על האופן ההכנה שלנו לבחינה בביקורת? מלאו פרטים: