פרויקט הקודיפיקציה

כפי שפירסמנו בעבר, פרויקט הקודיפיקציה (Accounting Standard Codification) הינו מהלך של לשכת רואי החשבון בישראל שאושר בחודש אוגוסט 2018 ושבמסגרתו אורגנו מחדש תקני הביקורת של הלשכה, לרבות תקנים העוסקים בסקירת דוחות כספיים ביניים ובכללי התנהגות מקצועית.

במסגרת הפרויקט קובצו התקנים לקבוצות בעלות מכנה משותף ושונו מספרי התקנים.

הפרסומים החדשים יחולו על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 31 בדצמבר 2019 או לאחר מכן.

לנוחיותכם, הכנו טבלת קשר בין מספרי התקנים לפני הפרויקט ואחריו.

 

טבלת קשר בין מספרי התקנים לפני הפרויקט ואחריו

מס’ תקן ישןשם התקןמס’ תקן חדש
7דוחות מיוחדים של רואי חשבון3500
8דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים4500
9הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים600
52נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים550
58העסק החי570
67תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון1
70תיקון תקן ביקורת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון3500
72דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד705
74תכנון הביקורת300
75מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים720
76תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר260
77ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה510
78התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים710
79נהלים אנליטיים520
80בוטלבוטל
81ביקורת אומדנים בחשבונאות540
82ראיות ביקורת500
83ראיות ביקורת – שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים501
84אישורים חיצוניים505
85דגימה בביקורת530
86בוטלבוטל
87בוטלבוטל
88התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית610
90הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר700
91מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים210
92אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת דוחות כספיים240
93הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית315
94שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים בלשכות שירות402
95הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוניבוטל
96שימוש בעבודת מומחה620
97ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן545
98נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו330
99הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר700
100אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון המבקר560
101תיעוד הביקורת230

 

טבלת קשר בין מספרי התקנים לפני הפרויקט ואחריו – המשך

מס’ תקן ישןשם התקןמס’ תקן חדש
102תיקון תקן ביקורת 99 – הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר700
103ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים910
104ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי911
105תיקון תקן ביקורת 104911
106תיקון תקן ביקורת 103 ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים910
107תיקון תקן ביקורת 104911
108הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה החשבון המבקר700
109תיקון תקן ביקורת 104911
110מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל200
111הארכת תוקף תקני ביקורת 104, 107 ו – 109911
112ביטול תקן ביקורת 95תקן שביטל את תקן 105
113עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת690
114מהותיות בתכנון ובביצוע ביקורת320
115הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת450
116תיקון תקן ביקורת 104911
117תיקון תקן ביקורת 110200
118תיקון תקן ביקורת 103910
119תיקון תקני ביקורת 99 ו – 108 בדבר הנוסח האחיד של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים700
120תיקון תקן ביקורת 104911
121הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר580
122תיקון תקן ביקורת 91 בדבר מכתב התקשרות210
123התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת דוחות כספיים250
124הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה920
תקני סקירה 1+2סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות2410