מלכודות בביקורתלהלן מספר “מלכודות” (“פינות”) אופייניות בביקורת הכוללות סוגיות ומצבים מיוחדים בביקורת שהפתרון שלהם אינו נכלל בפרסומים המקצועיים המקובלים (תקנים, הנחיות וכיו”ב).  אנו ממליצים להכיר מצבים אלו בטרם ניגשים לבחינת המועצה.

 

סעיף 25 לתקן ביקורת 72 קובע: “לא תהא זאת גישה הולמת של מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום להסתייג, לתת חוות דעת שלילית או להימנע, כאשר הנסיבות מחייבות זאת”. סעיף 107 לתקן ביקורת 93 קובע כי: “…במקרים מסוימים לא תהיה למבקר אפשרות אחרת אלא לשקול התפטרות מתפקידו”.
סעיף 9 לתקן ביקורת 72 קובע: “המבקר יוכל לתת חוות דעת בלתי מסוייגת, אם ביצע את בדיקתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, ותוצאות בדיקתו הניחו את דעתו כי הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, תוך יישום עקיב של כללים אלה,  וניתן בהם גילוי נאות.” לשכת רואי החשבון פירסמה בשנת 1982 הבהרה המתייחסת לתקנה 21 בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של  רואה חשבון) – התשל”ג 1973, שבה נקבע כי: “…בנסיבות מסוימות יתכנו מקרים בהם חובת ההצגה והדיווח הנאותים תחייב סטייה מגילוי דעת כלשהוא לפי שיקול דעת מקצועי. לפיכך בנסיבות מיוחדות  סטייה מהוראות גילוי הדעת אינה מחייבת בהכרח מתן חוות דעת מסוייגת או הימנעות ממתן חוות דעת… כלומר, סעיף 9 לתקן ביקורת 72 קובע שניתן לתת חוות דעת בנוסח האחיד רק במצב בו יושמו כללי החשבונאות המקובלים. לעומתו קובעת פרשנות הלשכה כי ניתן במקרים מסוימים לתת חוות דעת בנוסח האחיד גם במצבים בהם קיימת סטייה מכללי החשבונאות? כיצד ניתן ליישב את הסתירה בין שתי הקביעות, אם בכלל?
סעיף 4 לתקנות רואי חשבון ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס”ח 2008 קובע כי “רואה חשבון מבקר שעוסק במישרין או בעקיפין בעיסוק אחר ולא ניתן לכך
בתקן בינלאומי 7 ניתנת אפשרות לכלול מידע המתייחס לסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים בדוח הדירקטוריון (במקום לכלול מידע זה בדוחות הכספיים) על דרך של הפנייה מהדוחות הכספיים. הבהרה 1 לתקן ביקורת 99 מתירה לכלול מידע זה כאמור בדוח הדירקטוריון ובלבד שהתקיימו התנאים המוזכרים בה. בהבהרה נקבע כי במקרה זה יש לכלול בדוח רואה החשבון המבקר התייחסות למידע הספציפי בדוח הדירקטוריון. נשאלת השאלה באיזו פסקה בחוות הדעת יש להתייחס לכך ומהו הנוסח המוצע?
תקן ביקורת 72 קובע חמישה מצבים בהם נדרשת פסקת הפניית תשומת לב בחוות הדעת (הדגשת עניין מסוים, עסק חי, אי-ודאות, הצגה מחדש (RESTATEMENT) וכאשר חוות הדעת על אחד מהדוחות הכספיים המוצגים לתקופת דיווח קודמת שונה מחוות הדעת שהתפרסמה בעבר).
תשובות למלכודות אלו ולמלכודות נוספות נלמדות בקורסים של מיומנות!!!